Všeobecné prodejní podmínky

Čl. 1 Oblast působnosti

Tyto všeobecné podmínky upravují všechny dodavatelské vztahy mezi stranami. I v případě změn dohodnutých písemně budou tyto všeobecné podmínky platit pro ty části, kterých se netýkají výslovně dohodnuté změny. Případné všeobecné nákupní podmínky kupujícího nebudou ve vztazích mezi stranami uplatněny, pokud nebudou výslovně písemně akceptovány ze strany společnosti Camozzi S.r.o., v žádném případě však nemohou anulovat účinnost těchto všeobecných nákupních podmínek, s nimiž budou muset být koordinovány.

Čl. 2 Uzavření smlouvy

Přijetí nabídky ze strany kupujícího nebo potvrzení objednávky ze strany společnosti Camozzi S.r.o. provedené jakýmkoli možným způsobem znamenají, že budou aplikovány tyto všeobecné prodejní podmínky. Nabídky učiněné obchodními zástupci, zprostředkovateli a dalšími pracovníky obchodu společnosti Camozzi S.r.o. nejsou závazné a pro jmenovanou společnost zavazující až do doby, kdy budou písemně potvrzeny samotnou společností Camozzi S.r.o. Prodejní nabídky předložené společností Camozzi S.r.o. jsou platné po dobu 30 dní od data jejich předložení a pouze pro úplnou dodávku všeho, co je v těchto nabídkách naceněno.

Po uplynutí výše uvedené lhůty už nebude mít prodejní nabídka žádnou platnost.

Prodejní nabídky v žádném případě nezahrnují: dodávku návodů, školicích kurzů, servis při spuštění a další analogické služby vyjma případu, kdy jsou tyto výkony výslovně zahrnuty v samotné nabídce.

Čl. 3 Technické údaje a dokumenty související s dodávkou

Hmotnosti, rozměry, ceny, výkony, barvy a ostatní údaje týkající se dodávaných výrobků uvedených v katalozích, cenících, oběžnících či dalších ilustrativních dokumentech vypracovaných společností Camozzi S.r.o., stejně jako charakteristiky vzorků, mají čistě orientační charakter a nemají závaznou povahu, vyjma

případů, kdy by byly jako takové označeny v prodejní nabídce nebo v potvrzení objednávky.

Camozzi S.r.o. si vyhrazuje v každém případě právo kdykoli změnit konstrukční detaily svých vlastních výrobků s cílem zlepšit jejich výkony, přičemž musí tuto skutečnost nejdříve sdělit kupujícímu v případě, že by se jednalo o podstatné změny (např. změny, které se dotýkají: způsobů instalace, charakteristik zaměnitelnosti výrobků, apod.).

Čl. 4 Ceny zboží – Platební podmínky

Ceny výrobků se vztahují k ceníku platnému v okamžiku přijetí prodejní nabídky ze strany kupujícího nebo vystavení potvrzení objednávky ze strany společnosti Camozzi S.r.o.

Camozzi S.r.o. si vyhrazuje právo v kterémkoli okamžiku změnit platný ceník, a to po předchozím písemném sdělení této skutečnosti kupujícímu v případě, kdy dojde ke zvýšení cen surovin, pracovní síly nebo jakéhokoli jiného faktoru majícího za následek výrazné zvýšení výrobních nákladů. Ceny výrobků se rozumí vždy vyplaceně dopravci (FCA Incoterms 2010), aniž jsou tím dotčeny odlišné písemné dohody uzavřené mezi stranami.

Platby musí být uskutečněny v souladu s příslušnými údaji uvedenými v prodejní nabídce nebo v potvrzení objednávky. Platby i veškeré další částky, které mají být z jakéhokoli titulu uhrazeny společnosti Camozzi S.r.o., musí být provedeny na adresu této společnosti. Případné platby učiněné obchodním zástupcům, zprostředkovatelům a dalším pracovníkům obchodu společnosti Camozzi S.r.o. se nepovažují za provedené, a proto neosvobozují kupujícího od jeho závazku, až do doby připsání příslušné částky na účet této společnosti.

Pokud není dohodnuto jinak, platby budou prováděny v Euro.

Ceny uvedené v jiné měně než euro mohou podléhat změnám v souvislosti s výkyvy příslušného měnového kurzu.

Jakékoli zpoždění nebo nesrovnalosti v platbách dává společnosti Camozzi S.r.o. právo:

  1. pozastavit probíhající dodávky, a to i v případě, že se jich předmětná platba netýká;
  2. změnit způsoby platby a slevy pro následující dodávky, přičemž může požadovat i platbu předem nebo vystavení dalších záruk;
  3. požadovat po uplynutí data splatnosti stanoveného pro danou platbu, a to bez nutnosti formálně na upoždění upozornit, úroky z prodlení z dosud dlužné částky v úrokové sazbě dané zákonnými předpisy aktuálně platnými pro obchodní transakce (zejména zák. vyhl. č. 231/2002 ve znění následujících doplňků), nedotčeno zůstává právo společnosti Camozzi požadovat náhradu za větší utrpěnou škodu.

Kromě toho se ve výše uvedených případech stává okamžitě vymahatelnou jakákoli částka náležející společnosti Camozzi S.r.o. z jakéhokoli titulu. Po kupujícím se bude požadovat úplná platba za výrobky i v případě, kdy vyvstanou výjimky, stížnosti či spory, které budou definovány teprve následně po zaplacení všech dlužných částek.

Kupující se předem vzdává práva požadovat započtení oproti případným pohledávkám, jakkoli vzniklým, vůči společnosti Camozzi S.r.o.

Čl. 5  Výhrada vlastnictví

Dodané výrobky zůstávají ve vlastnictví společnosti Camozzi S.r.o. až do okamžiku jejich úplného zaplacení.

Čl. 6 Dodání

Pokud není dohodnuto jinak, rozumí se dodávka výrobků vyplaceně dopravci (FCA Incoterms 2010). Proto přecházejí rizika dodávky na kupujícího v okamžiku, kdy jsou výrobky předány dopravci. Dodací lhůty mají čistě orientační charakter a udávají se v pracovních dnech, je proto vyloučena jakákoli odpovědnost společnosti Camozzi S.r.o. za veškeré škody vyplývající z předčasného či zpožděného dodání, úplného či dílčího.

Pokud by kupující neplnil svoji povinnost hradit platby týkající se dalších dodávek, bude pozastaven počátek dodacích lhůt a společnost Camozzi S.r.o. může zpozdit dodávky až do doby, kdy kupující dlužné částky uhradí.

Pokud jde o dodané množství, kupující uznává společnosti Camozzi S.r.o. obvyklé odchylky.

Pokud by kupující nebo jím určený dopravce nezajistil z důvodů nezaviněných společností Camozzi S.r.o. převzetí výrobků, může je společnost Camozzi S.r.o. po předchozím sdělení této skutečnosti kupujícímu uskladnit a příslušné náklady s tím spojené kupujícímu vyúčtovat.

Čl. 7 Odůvodněná zpoždění

Společnost Camozzi S.r.o. nebude odpovědná za neprovedené přesné plnění svých smluvních povinností v

rozsahu, v jakém bude toto neplnění přímo či nepřímo vyplývat z:

  1. příčin jí nezaviněných a/nebo z důvodů vyšší moci;
  2. jednání (nebo opominutí) kupujícího, a to včetně nepředání informací a povolení potřebných pro společnost Camozzi S.r.o., aby mohla pokračovat ve své práci a následné dodávce výrobků;
  3. nedodržení lhůt pro platby ze strany kupujícího;
  4. nemožnosti získat materiály, komponenty nebo služby nezbytné k provedení práce a pro dodávku výrobků.

V případě, že by nastal jeden z výše uvedených případů, zajistí společnost Camozzi S.r.o., aby tato skutečnost byla sdělena kupujícímu společně s kvantifikací možného zpoždění a nového data dodání. Pokud je zpoždění společnosti Camozzi S.r.o. způsobeno jednáním či opomenutím kupujícího nebo konkrétní prací jiných smluvních stran nebo dodavatelů kupujícího, bude mít společnost Camozzi S.r.o. také právo na spravedlivé přezkoumání ceny.

Čl. 8 Technické normy a odpovědnost

Výrobky společnosti Camozzi S.r.o. vyhovují právní úpravě a technickým normám platným v Itálii, v důsledku toho na sebe kupující bere odpovědnost ověřit jakoukoli případnou neshodnost existující mezi italskými normami a normami cílové země, kam výrobky směřují, přičemž nemůže činit odpovědnou společnost Camozzi S.r.o.

Camozzi S.r.o. garantuje výkony výrobků, které sama vyrábí, pouze a výhradně ve vztahu k jí výslovně uvedenému použití, určení, aplikacím, tolerancím apod..

Čl. 9 Patenty

Společnost Camozzi S.r.o. souhlasí s tím, že kupující bude zbaven veškeré odpovědnosti vyplývající z jakýchkoli oprávněných nároků ze strany třetích stran týkajících se případných napodobenin nebo porušení práv průmyslového vlastnictví za výrobky dodávané společností Camozzi S.r.o.. V případě nároků třetích stran musí kupující včas upozornit společnost Camozzi S.r.o. a poskytnout jí všechny informace a užitečnou pomoc při řešení těchto nároků.

Výše uvedené skutečnosti neplatí pro všechny ty výrobky, které budou vyrobeny podle projektu, výkresu, pokynů a/nebo technických specifikací dodaných kupujícím, u nichž společnost Camozzi S.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za případné porušení práv průmyslového vlastnictví třetích stran, za které tak bude odpovědný výhradně kupující.

Čl. 10 Záruka

Společnost Camozzi S.r.o. garantuje, že dodávané výrobky odpovídají svojí kvalitou a typem údajům uvedeným ve smlouvě a že jsou bez vad, díky nimž by mohly být nevhodné k použití, k němuž jsou výslovně určeny.

Záruka za konstrukční vady je omezena pouze na takové vady výrobků, které lze přičíst vadám použitého materiálu nebo projekčním a konstrukčním problémům zapříčiněným společností Camozzi S.r.o.. Záruka také nekryje vady způsobené běžným používáním výrobků v částech podléhajících rychlému a stálému opotřebování.

Platnost záruky na zakoupené výrobky je podmíněna s odkladným účinkem jejich úplným zaplacením. Pokud není písemně dohodnuto jinak, je záruka poskytována v délce 12 měsíců (od data výroby) na speciální výrobky, které nejsou v katalogu, a 18 měsíců (od data výroby) na standardní výrobky podle katalogu, a to na denní pracovní využití v délce 8 hodin.

Výše uvedená záruka je platná za podmínky, že výrobky byly správně skladovány a použity v souladu s pokyny obsaženými v hlavním katalogu a v technických listech dodaných společností Camozzi S.r.o., nebyly na nich provedeny žádné opravy, změny či úpravy bez předchozího písemného schválení společností Camozzi S.r.o. a že zjištěné závady nebyly způsobeny chemickými nebo elektrickými přípravky. Kupující je povinen prověřit shodu výrobků a absenci závad do 10 dní od data dodání výrobků a v každém případě ještě před jakýmkoli jejich použitím. Kupující musí ohlásit případné zjevné vady či nedostatky písemně nejpozději do 10 dní od dodání výrobků, přičemž nahlášení případných skrytých vad a/nebo závad fungování (tedy zjistitelných teprve po použití výrobku) musí být provedeno do 10 dní od zjištění závady, nikoli však po záruční době. Reklamace musí být předloženy společnosti Camozzi S.r.o. v písemné podobě podle pokynů a způsoby, které určí sama společnost. Reklamace musí popisovat zjištěné vady nebo neshodnosti. Kupující ztrácí právo na záruku, pokud neumožní veškerou rozumnou kontrolu požadovanou společností Camozzi S.r.o. nebo pokud nezajistí vrácení vadných výrobků do 10 dní od příslušné žádosti. Po řádné reklamaci kupujícího může společnost Camozzi S.r.o. podle svého uvážení: a) opravit vadné výrobky; b) dodat zdarma do sídla kupujícího (DAP Incoterms 2010) výrobky stejného druhu a množství jako jsou výrobky vadné; c) vystavit dobropis ve prospěch kupujícího znějící na částku ve výši hodnoty uvedené na faktuře k dodaným výrobkům. V takových případech může společnost Camozzi S.r.o. požadovat vrácení vadných výrobků, které se stanou jejím vlastnictvím. Pokud není mezi stranami ujednáno jinak, rozumí se, že všechny náklady týkající se zásahů provedených technickým servisem společnosti Camozzi S.r.o. budou hrazeny touto společností.

V případě, kdy nelze vady zjištěné na výrobcích připsat k odpovědnosti společnosti Camozzi S.r.o., budou náklady na opravu a výměnu výrobků vyúčtovány a vyfakturovány kupujícímu. Záruka ve smyslu tohoto článku zahrnuje a nahrazuje zákonné záruky za vady a shodu a vylučuje každou další možnou odpovědnost společnosti Camozzi S.r.o., který by mohla jakkoli souviset s dodanými výrobky; kupující nebude zejména moci vznášet požadavky na náhradu škody a Camozzi S.r.o. v žádném případě nebude moci být činěna odpovědnou za nepřímé nebo následné škody.

 

Čl. 11 Náhrada škody

Odpovědnost společnosti Camozzi S.r.o., a to jak odpovědnost vyplývající z provedení či neprovedení smlouvy, ze záruky, z protiprávního jednání, tak vyplývající z objektivní odpovědnosti, nebude moci v žádném případě přesáhnout hodnotu výrobku, k němuž se tato odpovědnost váže. V žádném případě nemůže být společnost Camozzi S.r.o. odpovědná za ušlý zisk nebo ztrátu příjmu nebo za nemožnost používání či technickou odstávku výrobku nebo jakéhokoli s tím spojeného strojního zařízení, za reklamace kupujícího a/nebo třetích stran týkající se výše uvedených škod nebo za žádné případné škody, a to i nepřímé či následné.

 

Čl. 12 Ochrana informací

Kupující souhlasí s tím, že (i) bude zacházet s informacemi/daty/výkresy/know-how/dokumentací, které dostane a/nebo se dozví od Camozzi S.r.o., jako s informacemi důvěrnými, (ii) omezí používání těchto důvěrných informací/dokumentů a příslušný přístup k nim na účely související s prováděním smlouvy. Důvěrné informace/dokumentace nemohou být reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Camozzi S.r.o.. Všechny jejich kopie musí být na žádost Camozzi S.r.o. okamžitě vráceny.

Výše uvedená ustanovení se nepoužijí na informace, které: (i) jsou veřejné nebo se veřejnými stanou, aniž by byly šířeny ze strany kupujícího, jeho zaměstnanců nebo spolupracovníků, nebo (ii) byly ve vlastnictví kupujícího ještě předtím, než je obdržela od společnosti Camozzi S.r.o. nebo (iii) byly rozšířeny ze zdrojů, na které se nevztahují omezení, jež se vztahují na kupujícího ohledně jejich použití, nebo (iv) mohou být  šířeny třetím stranám na základě písemného souhlasu společnosti Camozzi S.r.o.

 

Čl. 13 Různé

Postoupení práv nebo povinností vyplývajících ze smlouvy kupujícím bez předchozího písemného souhlasu společnosti Camozzi S.r.o. bude považováno za neplatné. Camozzi S.r.o. bude mít právo kdykoli postoupit třetím straním pohledávky vyplývající ze smlouvy poté, co tuto skutečnost oznámí písemně kupujícímu.

Celková či částečná neplatnost jednoho nebo více ustanovení těchto všeobecných podmínek nebude mít žádný vliv na platnost zbývajících ustanovení.

Rozumí se, že případné tolerování porušení těchto všeobecných podmínek nemůže být žádným způsobem interpretováno jako vzdání se výkonu a /nebo pravomocí s nimi spojených či z nich vyplývajících.

 

Čl. 14 Rozhodné právo a příslušnost soudu

Tyto všeobecné podmínky a příslušné smlouvy o dodávce se řídí českým zákonem.

Pro všechny spory, které se týkají či jsou každopádně spojené se smlouvami, na něž se vztahují tyto všeobecné podmínky, je výhradně příslušný soudní dvůr v Praha.

V Praha, 1. ledna 2016

Camozzi S.r.o.                                                                                                  Kupující

Ve smyslu a s účinky čl. 1341 OZ a násl. strany prohlašují, že výslovně schvalují následující ustanovení:

Čl. 4     Ceny zboží – Platební podmínky

Čl. 6     Dodání

Čl. 10   Záruka

Čl. 11   Náhrada škody

Čl. 12   Ochrana informací

Čl. 13   Různé

Čl. 14   Rozhodné právo a příslušnost soudu