Legal notice/copyright

Vyloučení odpovědnosti

On-line obsahy

Camozzi s.r.o. – dále jen „Camozzi” – neručí za to, že informace zde obsažené včetně informací o výrobcích jsou aktualizované, správné, úplné a relevantní.

Camozzi nenese žádnou odpovědnost za materiální škody či škody na právech k duševnímu vlastnictví způsobené použitím nebo nepoužitím informací zde uvedených nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací, s výjimkou případů prokázaného zavinění nebo závažné nedbalosti ze strany společnosti Camozzi. Žádné obsažené informace nepředstavují závazek ani nejsou závazné. Camozzi si výslovně vyhrazuje právo měnit, aktualizovat nebo mazat části webových stránek nebo celé obsahy bez předchozího upozornění a dočasně nebo trvale přerušit jejich publikování.

Právní platnost vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti je nedílnou součástí internetového obsahu našich webových stránek, na něž se tato strana odkazuje. V případě, že části tohoto textu nebo jednotlivé v něm obsažené formulace už nevyhovují nebo neodpovídají platným zákonům, a to zcela nebo částečně, zbývající části tohoto dokumentu včetně jeho obsahů a platnosti zůstávají nezměněny.

Copyright

Tyto webové stránky jsou výhradním vlastnictvím společnosti Camozzi. Veškeré údaje a informace v nich obsažené (včetně, například, fotografií, obrázků, výkresů, značek, ikonek) podléhají ustanovením národních a mezinárodních právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví.
Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, měněn, zpracováván, předáván nebo rozšiřován, a to ani částečně, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Camozzi.
Jakékoli nepovolené používání bude trestáno v souladu se zákonem.