Informace ve smyslu čl. 13 – 14 nařízení eu č. 2016/679

Správcem osobních údajů poskytnutých uživatelem je Camozzi Automation s.r.o. se sídlem V Chotejně 700/7, Hostivař, 102 00 Praha 10.

Jako správce Vašich osobních údajů, ve smyslu a pro účely nařízení EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) Vás tímto společnost Camozzi Automation S.p.A. informuje, že citovaný předpis stanoví ochranu dotčených subjektů při zpracování osobních údajů a že zpracování se bude řídit zásadami správnosti, zákonnosti, transparentnosti a ochrany Vašich osobních údajů a Vašich práv.

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v souladu s právními předpisy výše uvedeného nařízení a v něm stanovenou povinností zachování jejich důvěrnosti.

1. Účel zpracování:  Vámi poskytnuté údaje budou zpracovány pro účely marketingu a propagační činnosti a abychom Vás mohli informovat o novinkách, událostech a speciálních nabídkách týkajících se správce údajů a dalších společností skupiny.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné. neposkytnutí údajů znemožní správci vyřízení Vaší žádosti pro účely vyjmenované výše.

2. Způsob zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje mohou být zpracovány pomocí papírových a/nebo informatických nástrojů.

Každé zpracování osobních údajů se provádí způsoby uvedenými v článcích 6, 32 předpisu GDPR a za použití přiměřených bezpečnostních opatření.

3. Komunikace: Vaše údaje budou zpracovány výhradně osobami výslovně pověřenými správcem osobních údajů, třetími subjekty nebo společnostmi ze skupiny pro výše popsané účely. Vaše údaje mohou být předány do zahraničí (mimo EU) v případě žádostí podaných subjektem zpracování, jejichž účel se týká společnosti ze skupiny se sídlem mimo EU.

4. Doba uložení: Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro něž byla tato žádost podána, přičemž nedotčena zůstávají práva subjektu zpracování, avšak tato doba nebude delší než 36 měsíců od jejich získání.

5. Správce osobních údajů: správcem osobních údajů je Camozzi Automation S.p.a se sídlem Via Eritrea 20/I - 25126 Brescia.

6. Práva subjektu zpracování údajů: Uživatel může uplatnit určitá práva s odkazem na údaje zpracovávané správcem, zejména má ve smyslu článků 15-21 Nařízení EU č. 679/2016, uživatel právo na:

  • přístup k osobním údajům.
  • kontrolovat a žádat opravu osobních údajů
  • dosáhnout výmazu (nebo zapomenutí) osobních údajů
  • omezení zpracování osobních údajů
  • přenositelnost osobních údajů
  • právo vznést námitku
  • podat stížnost na Úřad pro ochranu osobní údajů (pověřenec pro zpracování osobních údajů) nebo se obrátit a soud.

7. Způsoby výkonu práv

Uživatel může kdykoli uplatnit svá práva zasláním:

  • E-mailu na adresu: privacy@camozzi.cz
  • Doporučeného dopisu s doručenkou na adresu: Camozzi Automation s.r.o. V Chotejně 700/7, Hostivař, 102 00 Praha 10.