Web User Policy

Informace o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení"), ve věci zpracování osobních údajů uživatelů, kteří vstupují na tuto internetovou stránku.

 

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých uživatelem je Camozzi Automation s.r.o. se sídlem V Chotejně 700/7, Hostivař, 102 00 Praha 10.

 1. Druh shromažďovaných údajů
 1. Navigační údaje

Informační systémy a programy pro fungování stránek shromažďují některé osobní údaje, jejichž přenos vyplývá z používání internetových komunikačních protokolů.

Do této kategorie údajů patří například IP adresy nebo názvy a domény počítačů používaných uživateli, kteří ke stránkám připojí.

 1. Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem

Pro prohlížení stránek se od uživatele nevyžaduje poskytnutí žádných osobních údajů. Avšak nepovinné, výslovné a dobrovolné zaslání údajů elektronickou poštou na adresy uvedené na těchto stránkách, tedy využití formuláře „Kontaktujte nás” a „Pracujte s námi" znamená získání adresy odesílatele a zadaných údajů uživatele nezbytných pro vyřízení zaslaných žádostí.

 1. Cookie

Pro informace ohledně použití souborů cookies prostřednictvím těchto stránek si přečtěte zásady použití souborů cookies (cookie policy).

 1. Účel a právní základ zpracování

Navigační údaje (bod 2, písm. a) se používají za účelem:

 • shromažďování údajů a informací (výhradně v agregované podobě a anonymně) za účelem ověření správného fungování stránek;
 • shromažďování údajů a informací za účelem ochrany bezpečnosti stránek (antispamové filtry, firewally, detekce virů) i uživatelů;
 • získávání statistických informací o použití stránek.

Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem (bod 2, písm. b) bude správce osobních údajů zpracovávat v elektronické a/nebo papírové podobě výhradně pro účely související se sdělením zasílaným subjektu zpracování. Poskytnuté údaje nebudou postoupeny třetím stranám bez účinného a jednoznačného souhlasu se zpracováním ze strany subjektu zpracování. Údaje získané prostřednictvím formulářů „Kontaktujte nás” a/nebo „Pracujte s námi” na těchto stránkách nebo zasláním spontánních e-mailů na kontakty uvedené na webových stránkách jsou zpracovány pouze pro účely poskytnutí požadované služby nebo výkonu.

V případě hypotetických počítačových zločinů ohrožujících stránky by navigační údaje mohly být použity i pro zjištění odpovědnosti.

 1. Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů uživatele se provádí podle zásad správnosti, zákonnosti, transparentnosti, prostřednictvím manuálních a/nebo informatických nástrojů v organizačních systémech souvisejících s účely zpracování osobních údajů a tak, aby byla zajištěna bezpečnost, integrita a důvěrnosti údajů a práv subjektů zpracování.

K ochraně údajů před zničením či ztrátou, byť náhodnou, a proti neoprávněnému přístupu nebo šíření byla přijata bezpečnostní opatření technické a organizační povahy.

Zpracování osobních údajů může být prováděno s pomocí nebo bez pomoci elektronických nebo v každém případě automatizovaných nástrojů.

 1. Sdělování údajů

Kromě správců osobních údajů by mohly mít v některých případech přístup k údajům také interní subjekty (administrativní a obchodní zaměstnanci, administrátoři systému), kteří jsou k tomu účelu pověřeny zpracováním, a to pro účely vlastního zpracování.

Shromážděné údaje mohou být rovněž sdělovány externím subjektům (například třetím dodavatelům technických služeb, hosting providerům, počítačovým společnostem), případně jmenovaným osobám odpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4, odst. 1, bod 8) Nařízení, které pracují pro správce osobních údajů a podle jeho pokynů, vždy však výhradně pro činnosti úzce spojené s výše uvedenými účely (například, pro zajištění provozuschopnosti internetové služby, správu informačního e telematického systému).

 1. Doba uchování údajů

Navigační údaje (bod 2, písm. a) budou uchovány, v souladu s předpisy platné právní úpravy po dobu, která nesmí být delší než doba nezbytná k dosažení účelu, pro něž byly tyto údaje zpracovány, a tak, jak je lépe specifikováno v příslušné rozšířené informaci o užití souborů cookies.

Správce osobních údajů bude zpracovávat údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem (bod 2, písm. b) po dobu nezbytně nutnou k provedení požadované služby tak,  jak je lépe specifikováno v příslušných rozšířených informacích.

 1. Poskytování údajů

Navigační údaje shromážděné v rámci tohoto zpracování (bod 2, písm. a) jsou čistě funkční pro počítačovou správu webových stránek.

Poskytnutí nepovinných osobních údajů (bod 2, písm. b) je dobrovolné a je cíleno výhradně na zpracování požadavků uživatele; proto neposkytnutí nutných údajů znemožní odpověď ze strany správce osobních údajů.

 1. Místo uchování údajů

Osobní údaje budou uchovávány v provozovnách správce a v místech, kde se v rámci Evropské unie nacházejí strany zapojené do zpracování.

 1. Práva subjektu údajů

Uživatel může uplatnit určitá práva s odkazem na kapitolu Údaje zpracovávané správcem, zejména má ve smyslu článků 15-21 Nařízení EU č. 679/2016, uživatel právo na:

 • přístup k osobním údajům.
 • kontrolovat a žádat opravu osobních údajů
 • dosáhnout výmazu (nebo zapomenutí) osobních údajů
 • omezení zpracování osobních údajů
 • přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést námitku
 • podat stížnost na Úřad pro ochranu osobní údajů (pověřenec pro zpracování osobních údajů) nebo se obrátit a soud.
 1. Způsoby výkonu práv

Uživatel může kdykoli uplatnit svá práva zasláním:

 • E-mailu na adresu: privacy@camozzi.cz
 • Doporučeného dopisu s doručenkou na adresu: Camozzi s.r.o. V Chotejně 700/7, Hostivař, 102 00 Praha 10.